KAMENEC, Ivan. Poznámky k realizácii právnych noriem antisemitskej politiky na Slovensku

Proces holokaustu na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 bol rámcovaný obludnou kulisou legislatívnych opatrení. Snem Slovenskej republiky prijal v tejto veci dva ústavné a ďalšie štandardné zákony. Vláda, centrálne i regionálne úrady všetkých stupňov vydali tisíce najrôznejších diskriminačných a perzekučných vyhlášok, ktoré postupne, systematicky a so zvyšujúcou sa intenzitou zbavovali tunajších židovských obyvateľov ich politických, hospodárskych, sociálnych a nakoniec aj základných občianskych a ľudských práv. Tento proces vyvrcholil vydaním vládneho nariadenia 198/41 Sl. z. – tzv. židovského kódexu a prijatím vysťahovaleckého zákona 68/42 Sl. z, na základe ktorých bolo z územia vtedajšej Slovenskej republiky násilne deportovaných a následne vyvraždených v nacistických vyhladzovacích táboroch dve tretiny (viac ako 57 tisíc) tunajších židov. Legislatívne opatrenia boli súbežne doprevádzané nenávistnou antisemitskou propagandou, ako aj svojvoľnými brutálnymi útokmi na „neárijských" občanov. Od konca roku 1942, keď sa štát dostával do stále hlbšej politickej i morálnej krízy a medzinárodnej izolácie, sa v časti vládnych kruhov objavili chabé pokusy o čiastočnú právnu korekciu dovtedajšej antisemitskej politiky. Skončili však úplným neúspechom, pretože ľudácky režim bol už príliš kompromitovaný a nenašiel v sebe dosť politických a morálnych síl, aby zásadnejšie korigoval svoju dovtedajšiu antisemitskú politiku. Potvrdil to aj vývoj od jesene 1944, keď územie Slovenska obsadili nacistické okupačné jednotky.

Vytlačiť