Mechanizmus posudzovania príspevkov do časopisu Pamäť národa

 1. Príspevky prijaté do redakcie časopisu Pamäť národa (ďalej len redakcia), podliehajú na začiatku formálnej kontrole a odbornému posúdeniu z hľadiska ich zamerania a odborného zamerania časopisu.
 2. Recenznému konaniu podliehajú príspevky zaradené do rubriky Štúdie, Dokumenty, Materiály a V službách režimu. Príspevky v ostatných rubrikách sú schvaľované redakčnou radou časopisu Pamäť národa (ďalej len RR).
 3. Recenzenti k jednotlivým príspevkom sú navrhovaní po konzultácii šéfredaktora časopisu Pamäť národa (ďalej len šéfredaktor) s riaditeľom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ďalej len ÚPN). Pri ich výbere sa kladie dôraz na odborné a metodologické kompetencie v súlade s témou a metodológiou príspevku. Príspevky interných autorov (zamestnancov ÚPN) posudzujú externí recenzenti, príspevky externých autorov členovia RR alebo vedeckí pracovníci ÚPN. Recenzenti nesmú pracovať na tom istom pracovisku ako autor posudzovaného textu.
 4. Recenzenti musia pôsobiť v danom odbore minimálne 3 roky a dosahovať minimálne tretí stupeň VŠ vzdelania. K výnimkám sa pristupuje iba v prípadoch, že si to vyžaduje špecifickosť témy príspevku.
 5. Príspevky zaradené do rubriky Štúdie sú posudzované dvomi recenzentmi. Príspevky do ostatných rubrík jedným recenzentom.
 6. Úsilím redakcie je, aby recenzné konanie prebehlo čo najrýchlejšie, v súlade s časovými možnosťami recenzentov.
 7. Recenzné konanie je obojstranne anonymné a recenzenti sú povinní zdržať sa krokov vedúcich k odhaleniu identity autorov. Anonymizáciu príspevkov i posudkov zabezpečuje redakcia.
 8. Recenzenti zaobchádzajú s rukopismi, ktoré posudzujú, ako s dôvernými materiálmi a sú povinní vyhnúť sa čerpaniu myšlienok, výskumných údajov, argumentov a iného intelektuálneho obsahu v rukopisoch pre ich vlastné účely.
 9. Recenzenti posudky zostavujú čo najpodrobnejšie, objektívne zohľadňujú všetky pozitívne a negatívne stránky posudzovaného rukopisu a vyjadrujú sa k nim vo vecnom odbornom štýle. Recenzný posudok vypracuje vo forme predtlačeného formulára recenzného posudku, ktorý mu zasiela redakcia časopisu elektronickou poštou. Pre potreby časopisu Pamäť národa sú určené dva formuláre recenzných posudkov – jeden pre príspevky zaradené do rubriky Štúdie, druhý pre ostatné rubriky.
 10. Recenzentský posudok môže byť vypracovaný v slovenskom, českom a anglickom jazyku, čomu zodpovedajú jednotlivé jazykové verzie formulárov recenzných posudkov.
 11. Príspevky sa považujú za posúdené po doručení vypracovaného recenzného posudku (v prípade príspevkov v rubrike Štúdie dvoch posudkov) do redakcie – šéfredaktorovi alebo redaktorom.
 12. Výsledkom recenzného konania môžu byť tieto možnosti: prijatie príspevku na publikovanie; prijatie príspevku na publikovanie s drobnými úpravami; prijatie príspevku na publikovanie až po zásadnejších úpravách; prijatie príspevku na publikovanie do inej rubriky, prepracovanie príspevku a jeho nové posúdenie; nevhodný na publikovanie. O výsledku recenzného konania rozhodujú výhradne posudky oprávnených (oficiálnych) recenzentov.
 13. Konečné rozhodnutie o publikovaní príspevku podlieha schváleniu RR.
 14. Jednotlivé príspevky a recenzné posudky zasiela redakcia členom RR elektronickou poštou a to minimálne 7 dní pred zasadnutím RR. Pre členov RR sú autori príspevkov a recenzných posudkov odanonymizovaní. Na zasadnutí RR sa o príspevkoch a ich posudkoch diskutuje. O publikovaní/nepublikovaní príspevkov sa rozhoduje hlasovaním členov RR.
 15. Výlučným sprostredkovateľom kontaktu medzi autorom príspevku a recenzentom/recenzentmi, resp. členmi RR je redakcia – šéfredaktor a redaktori – ktorá rozhodnutie o zaradení príspevku do časopisu Pamäť národa oznámi autorovi. Zároveň mu elektronickou poštou pošle anonymný recenzný posudok/posudky a prípadné pripomienky a odporúčania jednotlivých členov RR, ktoré predniesli na zasadnutí RR.
 16. V prípade, že je v rámci recenzného konania príspevok schválený so zásadnými úpravami alebo je recenzentom/recenzentmi a členmi RR odporúčané prepracovanie rukopisu, autor je povinný pripomienky recenzentov zohľadniť a prepracovaný článok znovu poskytnúť na nezávislé posúdenie. V prípade drobných výhrad sa očakáva, že autori budú reagovať na pripomienky a odporúčania z recenzných posudkov a od členov RR a poskytnú redakcii zdôvodnenú informáciu o tom, ktoré pripomienky akceptovali a aké zmeny vo svojom texte urobili.
 17. Informáciu o vydaní príspevku v časopise Pamäť národa oznámi redakcia autorovi.
Vytlačiť