Hlavná správa rozviedky - I. správa

Objektové zväzky

Na základe §19 Zákona č.553/2002 Z. z. o pamäti národa Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. spravy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy ZNB.

Prehľad objektových zväzkov zahŕňa registračné číslo zväzku, názov – pôvodný názov pod ktorým bol daný zväzok zavedený a evidovaný príslušným odborom I. správy, krycí názov zväzku (v prípade, že bol uvedený), rok registrácie a archivovania zväzku, a stručný prehľad obsahu jednotlivých zväzkov. V prípade, že kolónka "ukončenie" neobsahuje časový údaj, zväzok nebol k 15.2.1990 (zrušenie ŠtB) ukončený.

V objektových zväzkoch I. správy Štátna bezpečnosť zhromažďovala informácie na zahraničné inštitúcie (politické strany, štátne úrady, armádne centrá, vedecké inštitúcie, firmy, rôzne emigrantské a cirkevné organizácie atď.) alebo na osoby, ktoré boli zdrojom hľadaných informácií. Zmyslom bol operatívny prienik agentúrnej siete komunistickej rozviedky do týchto objektov s cieľom získať materiál a informácie v rámci stanovených úloh. Objektový zväzok sa skladal z hlavného zväzku a tematických a osobných podzväzkov. V prvej etape projektu zverejnenia popisu agendy I. správy sú zverejnené údaje k hlavným zväzkom.

« predchádzajúca 2 nasledujúca »

registračné číslo názovkrycí názov dátum registrácie ukončenie popis
10031 Kanadská polícia, tajné služby, agentúrno operatívne prostredie 1955 1977 Organizácia jazdeckej polície, štruktúra a personálne obsadenie, práca kanadskej kontrarozviedky a rozviedky proti ZSSR a krajinám socialistického tábora, spolupráca s FBI, MI-5
10038 Rakúska polícia, min.vnútra, STAPO 1959 1968 Zväzok obsahuje iba vecné a osobné registre
10039 Úrad rakúskeho spolkového kancelára a MZV 1954 1962 Organizačné členenie objektov, poznatky k osobám, rozpracovanie osôb, korešpondencia medzi rezidentúrou a centrálou
10040 Francúzska spravodajská služba v Rakúsku 1955 1967 ’Slovenskí separatisti’ v službách francúzkej vojenskej spravodajskej služby
10042 Britská spravodajská služba v Rakúsku 1950-1953 1952 1967 Činnosť britských služieb, najmä FSS (Field Security Service) a jej spojenie s čs.emigráciou, činnosť a úradovne FSS v Rakúsku a Nemecku, výcvik agentov chodcov
10043 Krajanské spolky v Rakúsku -operatívne rozpracovanie 1952-1959 1952 1967 Vývoj, stav, organizácia, funkcionári krajanských spolkov vo Viedni, rozpracovanie krajanov čs. službou
10044 BND - BND v Rakúsku 1946-1964 1955 1964 Vytvorenie, činnosť, dislokácia Bundes Nachrichten Dienst 1952 - 1964, činnosť BND v Rakúsku - osoby, agentúra, činnosť proti ČSSR, úradovne a príslušníci BND vo Viedni a Linzi
10048 Grécke ministerstvo pri predsedníctve vlády 1955 1968 Plánované stavy stáleho a zmluvného personálu, organizácia
10050 Polícia v Grécku 1955 1968 Činnosť a organizácia bezpečnostných orgánov Grécka 1955 - 1966
10052 Ministerstvo koordinácií - Grécko 1957 1955 1968 Informácie o objekte, štruktúra, poznatky k niektorým pracovníkom
10053 Ministerstvo obchodu - Grécko 1955 1968 Charakteristika objektu, organizačná štruktúra metódy práce, bezpečnostné opatrenia, poznatky ku gréckym zástupcom čs.podnikov zahraničného obchodu
10061 Polícia v Belgicku 1953 1968 Ministerstvo vnútra Belgicka, štruktúra, činnosť, dislokácia, poznatky k osobám
10062 Nórsko 1954 1957 Kópie oficiálnych správ MZV k rôznym objektom, popis agentúrneho prostredia, plány práce rezidentúry, hodnotenia plánov
10064 Švédsko 1954 1957 "Plány práce a korešpondencia rezidentúty, zameranie švédskej špec.služby, švédska sprav. služba v ČSR - materiál dodaný ""priateľmi"" 1947-1949, návrh na ukončenie ofenzívnej operatívnej práce vo Švédsku 1957"
10065 Fínsko 1954 1956 Plán a hodnotenie činnosti rezidentúry v Helsinkách
10066 Krajania a emigrácia vo Francúzsku - nepriateľská emigrácia vo Francúzsku 1958 1964 Krajanské a emigrantské organizácie vo Francúzsku, previerky, rozpracovanie osôb, správa o činnosti P. Tigrida a časopisu Svědectví (1963)
10070 Medzinárodná univerzita slobodnej Európy v Štrasburgu 1952 1958 Poznatky k univerzite založenej National Comitee for Free Europe v roku 1951, poznatky k pedagógom a študentom - príslušníkom exilu 1952 - 1958
10074 SPD 1954-1957 1954 1959 Organizačná štruktúra a politika SPD - Sociálno demokratickej strany Nemecka 1954 - 1957, zoznamy funkcionárov, charakteristiky, činnosť
10077 Ministerstvo hospodárstva NSR 1954 1962 Čiastkové poznatky o objekte a návodky na typy k objektu, pokus o podchod k osobe zo švédskej továrne na lieky - akcia VTR
10089 Niektoré súčasti hospodárskeho aparátu Francúzska 1956 1963 Informácie k hospodársko - politickej problematike vo Francúzsku, poznatky k osobám

« predchádzajúca 2 nasledujúca »