Hlavná správa rozviedky - I. správa

Objektové zväzky

Na základe §19 Zákona č.553/2002 Z. z. o pamäti národa Ústav pamäti národa zverejňuje prehľad objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. spravy), evidovaných od roku 1953 do 31. decembra 1989 a uložených v archíve Ústavu pamäti národa. Zväzky I. správy prevzal Ústav pamäti národa bez evidenčných pomôcok. Zverejnený prehľad je výstupom projektu, ktorého cieľom je podrobné popísanie zväzkovej agendy I. správy ZNB.

Prehľad objektových zväzkov zahŕňa registračné číslo zväzku, názov – pôvodný názov pod ktorým bol daný zväzok zavedený a evidovaný príslušným odborom I. správy, krycí názov zväzku (v prípade, že bol uvedený), rok registrácie a archivovania zväzku, a stručný prehľad obsahu jednotlivých zväzkov. V prípade, že kolónka "ukončenie" neobsahuje časový údaj, zväzok nebol k 15.2.1990 (zrušenie ŠtB) ukončený.

V objektových zväzkoch I. správy Štátna bezpečnosť zhromažďovala informácie na zahraničné inštitúcie (politické strany, štátne úrady, armádne centrá, vedecké inštitúcie, firmy, rôzne emigrantské a cirkevné organizácie atď.) alebo na osoby, ktoré boli zdrojom hľadaných informácií. Zmyslom bol operatívny prienik agentúrnej siete komunistickej rozviedky do týchto objektov s cieľom získať materiál a informácie v rámci stanovených úloh. Objektový zväzok sa skladal z hlavného zväzku a tematických a osobných podzväzkov. V prvej etape projektu zverejnenia popisu agendy I. správy sú zverejnené údaje k hlavným zväzkom.

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

registračné číslo názovkrycí názov dátum registrácie ukončenie popis
10003 Československá emigrácia v USA 1952 1967 "Činnosť emigrácie v organizáciách: Rada Slobodného Československa, Česká národná rada, Verní zostaneme, Radio Free Europe, Spoločnosť pre vedu a umenie; pomery v zberných táboroch"
10004 Jednota za Slobodu a demokraciu v ČSR 1953 1967 Vznik, činnosť a zánik emigrantskej organizácie v rokoch 1953 - 1956, ustanovenia, organizácia, funkcionári
10006 Krajania v Kanade - Československá emigrácia v Kanade 1952 - 1954 1954 1961 Prehľad o činnosti krajanov a emigrácie v Kanade - použité hlavne materiály z krajanských časopisov (Ľudové Zvesti, Nový Domov, Kanadský Slovák, Kanadské Listy), činnosť krajanských spolkov, vzťahy medzi krajanmi a emigráciou
10007 Krajania v Kanade 1952 -1954 - Plán ideodiverznej činnosti proti ČSSR organizovaný Výborom pre slobodnú Európu 1958 1954 1961 Činnosť emigrácie a krajanov, vzájomné vzťahy, činnosť Rady Slobodného Československa, práca agentúrnej siete s cieľom zamedziť akciám namiereným proti ČSSR
10012 State department USA 1952 1967 Základné údaje k osobám čs. pôvodu zamestaným v objekte
10013 USA - špionážna služba 1952 1967 Metódy práce FBI v New Yorku proti čs. misii, pokus FBI naverbovať vodiča čs.misie, škola CIA na Lloyd Neck
10014 Vláda a parlament v Brazílii 1953 1963 Oficiálne materiály k politicko-hospodárskej situácii v Brazílii, poznatky k MZV, pobyt brazílskej delegácie v ČSSR, postoj brazílskej vlády k celosvetovým politickým otázkam
10015 Objekt MZV Brazílie 1954 - 1964 1953 1972 Poznatky k MZV - organizácia, práca jednotlivých org.celkov, poznatky k osobám
10016 Polícia a spravodajská služba Brazílie 1956 - 1963 1953 1969 Metódy práce, organizačná schéma, údaje k príslušníkom polície a tajnej služby
10019 Mexická kontrarozviedka, polícia, min.vnútra 1953 1979 Materiály k mexickej polícii, poznatky o práci mexickej kontrarozviedky
10020 Založenie a úlohy antikomunistickej organizácie v strednej Amerike Stredná Amerika a Karibská oblasť 1953 1978 Informácie o Stredoamerickom protikomunistickom kongrese v Kostarike - 1959, Výbor Stredoamerickej protikomunistickej federácie
10021 Centrálne úrady v Mexiku MZV a MZO 1953 1979 Poznatky a typy k objektom, zahraničná politika Mexika, vzťahy USA - Mexiko
10022 Vláda a politické strany v Argentíne 1953 1973 Organizácia ministerstiev, parlamentu ich úlohy, argentínska armáda - charakteristiky vysokých vojenských veliteľov, priebeh a ciele protiperonovského prevratu v r. 1955
10023 MZV Argentíny 1953 1973 Organizačné členenie, zoznamy funkcionárov, náplň práce jednotlivých útvarov, rozpracovanie konkrétnych osôb
10024 Ministerstvo vnútra Argentíny 1958, argentínske tajné služby 1951-1958 1953 1963 Organizácia a dislokácia min. vnútra - rozbor činnosti viacerých zložiek, arg. rozviedka, kontrarozviedka - boj proti komunizmu (počas Perónovej vlády)
10025 Organizácia a činnosť sekretariátu argentínskeho prezidenta 1955, predvolebná situácia v Argentíne 1962 1953 1973 Perónov sekretariát: organizácia, vedúci pracovníci, činnosť jednotlivých sektorov, typy z objektu, politika prezidenta Frondiniho, volebné možnosti hlavných súperiacich síl 1965
10026 Slovenská separatistická emigrácia 1952-1961 1953 1963 Slovenský Oslobodzovací Výbor - činnosť v Argentíne, Kanade, USA, Rakúsku, poznatky k vedúcim osobnostiam - Ferdinand Ďurčanský
10027 Slovenská separatistická emigrácia - SNR v zahraničí 1953 1958 SNR v zahraničí - činnosť jej pobočiek v rôznych krajinách, aktívne opatrenia proti separatistickej emigrácii
10028 Hospodárske a obchodné inštitúcie v Argentíne 1953 1967 Hospodárska situácia v krajine, najsilnejšie hospodárske subjekty, návodky - Argentínci pôsobiaci v hospodárskych inštitúciách alebo obchode
10030 Kanadské ministerstvo zahraničných vecí 1953 1971 Organizačná štruktúra, personálne obsadenie Kanadského MZV, osoby so vzťahom k objektu, pracovníci ZÚ v Prahe

« predchádzajúca 1 nasledujúca »